गतिविधीको नक्सा

२ अर्ब ३० करोड (दुई अर्ब तीस करोड) ९द्द।घ द्यष्ििष्यल० जवानहरु जसले येशूलाई चिनैका छैनन् तिनीहरुलाई चिनाउन सहायता गर्ने ।

गतिविधी नाप्न प्रयोग गरिएको नक्साको वार्षिक सर्वेक्षण